Charakterystyka

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

PRZEDSZKOLE W DRAWSKU POMORSKIM
ul. Obr. Westerplatte 49
78 – 500 Drawsko Pomorskie

Przedszkole w Drawsku Pomorskim mieści się w dwóch budynkach:
– przy ul. Obr. Westerplatte 49 (siedziba główna)
–  przy ul. B. Chrobrego 4A.

Do placówki przy ul. Obr. Westerplatte 49 uczęszcza 114 dzieci w wieku od 3-5 lat. Wszystkie grupy ( 5 ) objęte są opieką
9,5 godzinną dziennie z wyżywieniem. Pobyt w tych grupach jest odpłatny.
Do placówki przy ul. B. Chrobrego 4A uczęszcza 120 dzieci w wieku od 3-5 lat. Wszystkie grupy ( 5 ) objęte są opieką
9,5 godzinną dziennie z wyżywieniem. Pobyt w tych grupach jest odpłatny.
Oba budynki przedszkolne są typową zabudową, cały czas modernizowaną do potrzeb dzieci. Budynki otoczone są ogrodem przedszkolnym, gdzie dzieci mogą się bezpiecznie i spokojnie bawić na placach zabaw wśród otoczenia zieleni.

Dużą wagę przywiązujemy do estetycznego wystroju wnętrza pomieszczeń oraz otoczenia placówki. Sale zajęć są przestronne, widne z pełnym węzłem sanitarnym, doskonale wyposażone we wszelkie potrzebne pomoce dydaktyczne, w salach znajdują się nowoczesne meble, zabawki dostosowane do wieku i możliwości rozwojowych dzieci , kąciki zabaw, sprzęt radiofoniczny, instrumenty muzyczne.
Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że czują się one kochane, akceptowane i szczęśliwe. Pomagamy dzieciom radzić sobie z problemami emocjonalnymi, motywacyjnymi i poznawczymi, uczymy dzieci optymizmu, wiary i zaufania we własne siły oraz otwartości na potrzeby innych, kształtujemy umiejętności koncentracji na zadaniach, wdrażamy do wytrwałości, samodzielności i odpowiedzialności.
Przedszkole jest wizytówką miasta Drawska Pomorskiego . Cieszy się dużym uznaniem wśród rodziców i środowiska lokalnego.
W przedszkolu pracuje łącznie 49 pracowników, w tym 21 nauczycieli i 25 pracowników administracji i obsługi.
Kadra pedagogiczna przedszkola posiada wysokie kwalifikacje i kompetencje.

Kadra nauczycielska Przedszkola w Drawsku Pomorskim
ul. Obr. Westerplatte 49:

mgr Lidia Sawka – dyrektor Przedszkola

mgr Patrycja Kostrzewa  – nauczyciel- wychowawca gr. 3-latków
mgr Iwona Sobczak – nauczyciel- wychowawca gr. 3-latków
mgr Katarzyna Olszak – nauczyciel podmieniający w gr. 3 i 4 latków
mgr Sylwia Budzyńska – nauczyciel-wychowawca gr. 4-latków
mgr Violetta Daszkiewicz  – nauczyciel- wychowawca gr. 5-latków
mgr Dorota Gabler – nauczyciel podmieniający w gr. 4 i 5 latków
mgr Monika Szewczuk- Kaziszyn – nauczyciel -wychowawca gr. 5-latków
mgr Grażyna Szczęch – nauczyciel podmieniający w gr. 5-latków

mgr Anna Krakos – nauczyciel języka angielskiego
mgr Agata Romańska- nauczyciel religii
mgr Monika Szewczuk-Kaziszyn – nauczyciel rytmiki
mgr Agata Podgórna – pedagog specjalny
mgr Karolina Szlesińska- logopeda

ul. Chrobrego 4A:
mgr Teresa Paluch – z-ca dyrektora

mgr Anna Bajowska – nauczyciel- wychowawca gr. 3-latków
mgr Grażyna Szczęch- nauczyciel podmieniający gr. 3-latków
mgr Irena Krupińska-Kwaśna – nauczyciel- wychowawca gr. 3-latków
mgr Małgorzata Ławecka – nauczyciel- wychowawca gr.4-latków
mgr Karolina Kasperowicz   – nauczyciel- wychowawca gr. 5-latków
mgr Anna Brumer- nauczyciel podmieniający gr. 5-latków
mgr Katarzyna Wilk-Wytracz – nauczyciel- wychowawca gr. 5-latków
mgr Teresa Paluch – nauczyciel podmieniający gr. 5-latków

mgr Anna Krakos – nauczyciel języka angielskiego
mgr Agata Romańska- nauczyciel religii
mgr Anna Bajowska – nauczyciel rytmiki
mgr Agata Podgórna – pedagog specjalny
mgr Karolina Szlesińska- logopeda

Pracownicy administacyjno-obsługowi:
W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy obsługi administracji:
– sekretarz
– główna księgowa
– intendent
– pomoc nauczyciela
– kucharz
– pomoc kuchenna
– woźna
– woźny – konserwator.

Ich podstawowym zadaniem jest:
– zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej,
– organizacja żywienia,
– utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,
– współdziałanie w procesie wychowawczo-edukacyjnym i opiekuńczym oraz innych zadaniach przedszkola.

Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola. Stosunek pracy pracowników administracyjno-obsługowych regulują odrębne przepisy.

Zakres obowiązków pracowników administracyjno-obsługowych określony jest § 18.

Każdy kolejny miesiąc to spotkanie dzieci z teatrem lub koncert muzyczny, w którym aktywnie uczestniczą wszystkie dzieci.
Ponadto dzieci biorą udział w różnorodnych konkursach, plastycznych, recytatorskich, muzycznych, przeglądach artystycznych, itp., które są organizowane na terenie miasta, gminy i powiatu.
Planowanie pracy wychowawczo – dydaktycznej odbywa się zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego i w oparciu o programy edukacji przedszkolnej wybrane przez nauczycielki i zatwierdzone przez radę pedagogiczną.
Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość wszechstronnego rozwoju, wspiera rozwój indywidualnych zainteresowań i zdolności. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych: religia, rytmika, zajęcia z logopedą. Przedszkole pełni również funkcję doradczą i wspierającą wobec rodziców. Absolwenci naszego przedszkola są bardzo dobrze przygotowani do podjęcia nauki w szkole. Potwierdzają to nauczyciele klas I i rodzice. W realizację naszej misji zaangażowany jest cały personel przedszkola oraz rodzice , a efektem naszej wspólnej pracy jest przedszkole przyjazne i bezpieczne .
OSIĄGNIĘCIA PRZEDSZKOLA :
 wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
 własne programy autorskie,
 systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie się nauczycieli,
 udział dzieci w konkursach i przeglądach artystycznych ,
 duże zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,
 bardzo dobra współpraca z samorządem lokalnym, zakładami pracy, instytucjami i placówkami oświatowo kulturalnymi w mieście i powiecie,
 włączanie się w organizację imprez i uroczystości o charakterze lokalnym,
 estetyka pomieszczeń przedszkola,
 systematyczna poprawa stanu obiektów i placów zabaw dla dzieci.

POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA, MIŁA I SYMPATYCZNA ATMOSFERA SPRAWIA, ŻE DZIECI BARDZO CHĘTNIE UCZĘSZCZAJĄ
DO PRZEDSZKOLA, A RODZICE SĄ ZADOWOLENI Z NASZYCH USŁUG.

„INWESTUJĄC W DZIECI INWESTUJEMY W SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ”