Charakterystyka

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA
PRZEDSZKOLE W DRAWSKU POMORSKIM
ul. Obr. Westerplatte 49
78 – 500 Drawsko Pomorskie

Przedszkole w Drawsku Pomorskim mieści się w trzech budynkach:

 – przy ul. Obr. Westerplatte 49 (siedziba główna)
–  przy ul. B. Chrobrego 4A.
–  w budynku D Szkoły Podstawowej ul. O. Westerplatte 13.
Do placówki przy ul. Obr. Westerplatte 49 uczęszcza 116 dzieci w wieku od 3-5 lat. Wszystkie grupy ( 5 ) objęte są opieką 9,5 godzinną dziennie z wyżywieniem. Pobyt w tych grupach jest odpłatny.
Do placówki przy ul. B. Chrobrego 4A uczęszcza 166 dzieci w wieku od 3-5 lat. Wszystkie grupy ( 7 ) objęte są opieką 9,5 godzinną dziennie z wyżywieniem. Pobyt w tych grupach jest odpłatny.
Oba budynki przedszkolne są typową zabudową, cały czas modernizowaną do potrzeb dzieci. Budynki otoczone są ogrodem przedszkolnym, gdzie dzieci mogą się bezpiecznie i spokojnie bawić na placach zabaw wśród otoczenia zieleni.
W budynku D Szkoły Podstawowej znajduje się 1 oddział przedszkolny, do którego uczęszcza 24 dzieci w wieku 4-5 lat. Dzieci objęte są opieką 7-9,5 h z wyżywieniem (odpłatnie) oraz 5 -h ( bezpłatnie).
Dużą wagę przywiązujemy do estetycznego wystroju wnętrza pomieszczeń oraz otoczenia placówki. Sale zajęć są przestronne, widne z pełnym węzłem sanitarnym, doskonale wyposażone we wszelkie potrzebne pomoce dydaktyczne, w salach znajdują się nowoczesne meble, zabawki dostosowane do
wieku i możliwości rozwojowych dzieci , kąciki zabaw, sprzęt radiofoniczny, instrumenty muzyczne.
Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że czują się one kochane, akceptowane i szczęśliwe. Pomagamy dzieciom radzić sobie z problemami emocjonalnymi, motywacyjnymi i poznawczymi, uczymy dzieci optymizmu, wiary i zaufania we własne siły oraz otwartości na potrzeby innych, kształtujemy umiejętności koncentracji na zadaniach, wdrażamy do wytrwałości, samodzielności i odpowiedzialności.
Przedszkole jest wizytówką miasta Drawska Pomorskiego . Cieszy się dużym uznaniem wśród rodziców i środowiska lokalnego.
W przedszkolu pracuje łącznie 55 pracowników, w tym 25 nauczycieli i 30 pracowników administracji i obsługi.
Kadra pedagogiczna przedszkola posiada wysokie kwalifikacje i kompetencje.
KADRA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA
mgr Lidia Sawka – dyrektor przedszkola
mgr Teresa Paluch –wicedyrektor przedszkola
NAUCZYCIELE
mgr Anna Bajowska
mgr Aleksandra Barcicka
mgr Anna Brumer
mgr Sylwia Budzyńska
mgr Violetta Daszkiewicz
mgr Dorota Gabler
mgr Małgorzata Główczewska
mgr Barbara Kamińska
mgr Karolina Kasperowicz
mgr Joanna Kaziród
mgr Irena Krupińska – Kwaśna
mgr Małgorzata Ławecka
mgr Wiesława Magac
mgr Karolina Martusiewicz
mgr Elżbieta Nowak
mgr Iwona Sobczak
Grażyna Szczęch
mgr Monika Szewczuk- Kaziszyn
mgr Karolina Szlesińska
mgr Paulina Weremczuk
mgr Katarzyna Wilk
Zatrudniamy także specjalistów do prowadzenia zajęć dodatkowych :
Religia – mgr Agata Romańska
Rytmika – mgr Tomasz Różycki
logopedia- mgr Karolina Szlesińska.
Każdy kolejny miesiąc to spotkanie dzieci z teatrem lub koncert muzyczny, w którym aktywnie uczestniczą wszystkie dzieci.
Ponadto dzieci biorą udział w różnorodnych konkursach, plastycznych, recytatorskich, muzycznych, przeglądach artystycznych, itp., które są organizowane na terenie miasta, gminy i powiatu.
Planowanie pracy wychowawczo – dydaktycznej odbywa się zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego i w oparciu o programy edukacji przedszkolnej wybrane przez nauczycielki i zatwierdzone przez radę pedagogiczną.
Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość wszechstronnego rozwoju, wspiera rozwój indywidualnych zainteresowań i zdolności. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych: religia, rytmika, zajęcia z logopedą. Przedszkole pełni również funkcję doradczą i wspierającą wobec rodziców. Absolwenci naszego przedszkola są bardzo dobrze przygotowani do podjęcia nauki w szkole. Potwierdzają to nauczyciele klas I i rodzice. W realizację naszej misji zaangażowany jest cały personel przedszkola oraz rodzice , a efektem naszej wspólnej pracy jest przedszkole przyjazne i bezpieczne .
OSIĄGNIĘCIA PRZEDSZKOLA :
 wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
 własne programy autorskie,
 systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie się nauczycieli,
 udział dzieci w konkursach i przeglądach artystycznych ,
 duże zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,
 bardzo dobra współpraca z samorządem lokalnym, zakładami pracy, instytucjami i placówkami oświatowo kulturalnymi w mieście i powiecie,
 włączanie się w organizację imprez i uroczystości o charakterze lokalnym,
 estetyka pomieszczeń przedszkola,
 systematyczna poprawa stanu obiektów i placów zabaw dla dzieci.

POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA, MIŁA I SYMPATYCZNA ATMOSFERA SPRAWIA, ŻE DZIECI BARDZO CHĘTNIE UCZĘSZCZAJĄ
DO PRZEDSZKOLA, A RODZICE SĄ ZADOWOLENI Z NASZYCH USŁUG.

„INWESTUJĄC W DZIECI INWESTUJEMY W SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ”